Herwaardering van het Nederlands als taal voor cultuur, integratie en wetenschap

Om dat te bevorderen overwegen we de volgende acties:

  1. Het uitwerken van een beleidsvoorstel met sterke waarborgen op een voldoende beheersing van het Nederlands bij alle alumni, inclusief anderstalige studenten, maar dan met een aangepast niveau voor o.m. anderstalige onderzoekers en docenten.
  2. Het ontwikkelen van niveautoetsen kennis Nederlands voor de verschillende doelgroepen.
  3. Ontwikkelen van de Evenwichtige Menu Methode: coachende methode voor snellere taalverwerving, voor migranten die Nederlands leren of verbeteren en Vlamingen die een vreemde taal leren of perfectioneren. Daarbij stelt de cursist samen met de coach een individueel programma van lerende en ondersteunende activiteiten samen. Dat omvat alles wat buiten het klaslokaal kan gebeuren. Dat is aanvullend t.o.v. taalcursussen.

Voor meer uitleg over deze methode en de voordelen ervan, verwijs ik naar een aparte nota.

Mensen met een lage alfabetisering (zoals analfabeten en semi-analfabeten) kampen nog een extra probleem: hun kennis van éénder welke taal is dermate zwak dat ze nauwelijks gebruik kunnen maken van NT2-lessen en -activiteiten. Dat blijft zo met coaching. Voor die groep moeten we daarom goed samenwerken met bestaande initiatieven voor alfabetisering. Dat blijft wel, ondanks alle mogelijke inspanningen, een huizenhoge uitdaging.

Terzijde, aansluitend kan het beleid ook nadenken over de vraag of het wel zinvol is om deze laagst geschoolden hier als migrant toe te laten, of ze hier als vluchteling op te vangen. Is het niet veel beter ze op te vangen in de ‘meest nabije veilige streken’? Dat zijn die streken die het dicht mogelijk gelegen zijn bij hun land en streek van herkomst. In die streken hebben ze met hun (lage) competenties immers nog wel reële kansen op de arbeidsmarkt.

Voor deze en de andere beoogde niveautesten willen we maximaal gebruik maken van bestaande expertise en testen. Dat geldt zeker voor de taaltoetsen. Onze meerwaarde zit in het vastleggen van het gepaste, hogere niveau voor de beoogde beheersing, het vinden van overtuigende argumenten om die lat hoger te leggen en om dat dan maximaal bekend te maken.

De evenwichtige menu methode biedt potentieel een drastische versterking van het aanbod van de Vlaamse overheid aan alle nieuwkomers (en oudkomers) die hun Nederlands willen verbeteren, maar ook aan alle Vlamingen die hun kennis van andere talen willen verbeteren.

We willen een strategie uitwerken die de kennis van het Nederlands terug op peil brengt én tegelijk de kennis van andere talen versterkt. Daartoe is een veel beter ‘leerrendement’ cruciaal. Inden mogelijk beperken we ook het aantal lesuren voor talen in de verplichte programma’s HO (ten voordele van begeleidde zelfstudie en andere activiteiten die bijdragen tot betere kennis van de beoogde talen.