Privacy-verklaring en Algemene voorwaarden

(nog niet definitieve versie)

Aangaande:

de VERORDENING (EU) 2016/679 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 april 2016, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).

en de diensten die u als lid, Gebruiker, student, ouder, school, werkgever of andere natuurlijke of rechtspersoon kan verkrijgen van Bovenwijs – zoals het afleggen van niveautesten of het invullen van bevragingen door de gebruiker en het berekenen van de resultaten door Bovenwijs –  evenals elke samenwerking tussen Bovenwijs en haar leden en andere natuurlijke personen, en de scholen, werkgevers of andere rechtspersonen (‘Partners’).

Uitgever

De website www.bovenwijs.be is eigendom van de vereniging Bovenwijs vzw en wordt gebruikt en beheerd door  Bovenwijs vzw. Alle inhoud, visies, teksten, data en andere gegevens vermeld op deze site blijven eigendom van  Bovenwijs vzw.

Gegevens  Bovenwijs vzw   :

Zetel: Armstraat 11, 1980 Zemst
KBO: 0743.819.952
Bank: BE23 9733 8524 1291

Persoonsgegevens

Aard van de gegevens: door het AVG geklasseerd als gevoelig tot bijzonder gevoelig.

Verantwoordelijke voor de Gegevensverwerking (Data Protection Officer): Judith Salo

Subsidiaire verantwoordelijken van de gegevensverwerking:

XXX: hosting provider met zetel in Denemarken Voor de informatie van de site en het forum, opgeslagen in zijn servers.

XXX: wetenschappelijke partners, belast met wetenschappelijk onderzoek ter ondersteuning van onze doelstellingen en activiteiten;

Onze boekhouder, gevestigd te XXX Voor het verwerken van de facturen, fiscale fiches, onkostennota’s

Privacyverklaring

Privacy & Cookie-policy

Laatst bijgewerkt: 13/9/2020

Deze “Privacyverklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Bovenwijs vzw, Armstraat 11, 1980 Zemst, KBO: 0743.819.952 en vertegenwoordigd door Rudi Dierick, voorzitter met als correspondentieadres: Persoonshoek 6, bus 201, 2700 Mechelen, hierna genoemd “Bovenwijs”.

Lees deze Privacyverklaring aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op www.bovenwijs.be, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacyverklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

Artikel 1 – Algemeen

1.1.  Bovenwijs stelt zich middels huidige Privacyverklaring tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

1.2. De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is  Bovenwijs. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens.  NOG NIET

Artikel 2 – Persoonsgegevens

2.1. Bovenwijs zal relatief veel persoonsgegevens verzamelen van haar leden en sympathisanten. Hiervoor zal Bovenwijs een uitgebreide toelichting geven bij het gebruik ervan, de aard daarvan en het waarom, evenals over de getroffen maatregelen voor de bescherming van uw gegevens. Voor bepaalde gegevens kan de gebruiker ervoor kiezen om deze niet te geven.

2.2. We onderscheiden de volgende soorten persoonsgegevens:

 • Categorie 1, bij een bezoek aan onze website, zonder registratie of login: uw IP-adres, de zoektermen die u gebruikte om onze website te vinden, uw gedrag op onze website en de duur van uw bezoek;
 • Categorie 2: gegevens over de individuele leden en sympathisanten van onze vereniging: naam, adres?, geboortedatum (volledige datum of enkel jaar?), en voor de studerenden: school, studiejaar, studierichting, e-mail, telefoonnummer, evaluatiegegevens op de school, gegevens over de scholing van de leerling, student of andere Gebruiker, zijn (groot)ouders, beroep van de ouders; voor minderjarige gebruikers ook: naam, adres en contactgegevens van de (groot)ouders of voogd(en) en de relatie tussen de gebruiker, plus logingegevens (zoals login ID en wachtwoord).
 • Categorie 3: gegevens over de testen die een gebruiker aflegt op onze site (waarbij de gebruiker een lid is of een sympathisant): de antwoorden die de gebruiker geeft, de resultaten, de afgeleide gegevens die berekend worden, evenals biografische gegevens van de gebruiker, gegevens over de scholing van de gebruiker, diens (groot)ouders en gebeurlijke voogd(en).
 • Categorie 4: gegevens over Partners: scholen, werkgevers en andere organisaties die met Bovenwijs samenwerken (als klanten van onze niveautesten, of in de uitwerking van gezamenlijke projecten of voor wetenschappelijk onderzoek: de gegevens van uw organisatie, de namen en e-mails van de betrokken medewerkers (lesgevers, …), wachtwoord, logingegevens en de aard van de samenwerking met Bovenwijs.

2.3.  Bovenwijs kan persoonsgegevens op verschillende manieren vergaren:

 1. door gebruik van cookies (zie onderstaand);
 2. tijdens uw registratie en bij het gebruik van de Website;
 3. gegevens die u als school, organisatie of bedrijf met ons deelt: door uzelf, uw ouder of voogd (voor minderjarigen) of uw werkgever verschaft;
 4. gegevens die u als gebruiker met ons deelt: door uzelf of uw school verschaft.

Artikel 3 – Doeleinden van de verwerking

3.1. Algemene doeleinden:

De  Bovenwijs zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken (telkens met opgave van de rechtsgrond op basis van de welke we deze gegevens mogen verkrijgen en bijhouden):

 • Categorie 1 (gegevens bezoek website): het verzorgen en verbeteren van deze website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van Bovenwijs om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;
 • Categorie 2 (gegevens leden en sympathisanten): het beheer van uw account op deze website met het oog op het gebruik van onze Website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u met ons werd gesloten (lidmaatschap, afname van testen, …), en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;
 • Categorie 3 (testgegevens en -resultaten): het berekenen van resultaten en de analyse ervan ten opzichte van vergelijkbare personen die dezelfde test aflegden, het communiceren van de resultaten met u; onderzoek op de resultaten met oog op verbetering van onze producten (zoals niveautesten); het anonimiseren van uw testgegevens en deze, samen met externe partners (zoals academische onderzoekers) wetenschappelijk onderzoeken met oog op onder meer verbetering van onze producten, studie- en loopbaanadvies en beleidsvoorbereidend werk.
 • Categorie 3 (antwoorden op bevragingen): deze gegevens worden geanonimiseerd en daarna geanalyseerd, met oog op het kunnen publiceren van resultaten en analyse daarvan en het uitwerken van beleidsadviezen.
 • Categorie 2 en 4 (gegevens van leden, sympathisanten en onze Partners): de levering (en gebeurlijke facturatie) van door u gevraagde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die met u overeengekomen werd.

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert.

Bovenwijs voorziet niet om Persoonsgegevens door te geven aan partners buiten de EU, noch aan andere organisaties of personen die buiten de EU gevestigd zijn.

3.3. Doorgifte aan derden

Bovenwijs geeft gebeurlijk gegevens van scholen en leerlingen door aan onze Partners en omgekeerd.

Bovenwijs deelt bepaalde gegevens bovendien mogelijks met onze interne service providers en uitsluitend met het oog op onze interne werking. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om onze website hoster, onze boekhouder, ons sociaal secretariaat of andere dienstverleners.

Bovenwijs zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat  Bovenwijs uw gegevens aan genoemde derden bekend maakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is.

Bovenwijs zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van  Bovenwijs, waarbij zij haar activiteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien  Bovenwijs failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten ervan geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen.

3.4. Wettelijke vereisten:

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat  Bovenwijs uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen.  Bovenwijs zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

Artikel 4 – Duur van de verwerking

De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen de  Bovenwijs en U.

Meer concreet bewaren wij uw gegevens als volgt:

− Categorie 1, Voor de duur van uw bezoek aan onze website en tot 12 maanden daarna;
− Categorie 2: Info over organisaties en hun medewerkers: gedurende ???;
− Categorie 3: ….    AANVULLEN

Artikel 5 – Uw rechten

5.1. Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken.

5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan  Bovenwijs. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken.

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven.

5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5. Recht van intrekking van de toestemming:

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken.

5.6. Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar XXX, per post naar  Bovenwijs op het adres vermeld in aanhef van huidige policy of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

5.7. Automatische beslissingen en profiling:

De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat profiling en geautomatiseerde beslissingen zoals het al dan niet slagen op niveautoetsen (Voldoet u aan de gestelde kwaliteitsnormen voor een bepaalde norm, zoals eindtermen of de normen van Bovenwijs?).

5.8. Klacht indienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit :

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel : +32 (0)2 274 48 00
Fax : +32 (0)2 274 48 35
contact@apd-gba.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen.

Artikel 6 – Veiligheid en vertrouwelijkheid

6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

6.2. In geen geval kan  Bovenwijs  aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Artikel 7 – Toegang door derden

7.1. Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers en gebeurlijk aan medewerkers van andere organisaties die voor ons bepaalde werkzaamheden uitvoeren (zoals de hosting van onze servers).

7.2. Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacyverklaring.

7.3. Zulke werkzaamheden kan enkel door een externe organisatie uitgevoerd worden mits een voorafgaandelijk afgesloten contract tussen Bovenwijs en die organisatie. In dat contract zijn de nodige waarborgen op de bescherming van persoonsgegevens expliciet voorzien.

7.4. Bovenwijs neemt uitgebreide maatregelen tegen elke ongeoorloofde toegang tot persoonsgegevens. Dat omvat onder meer versleuteling en anonimisering van gegevens.

Artikel 8 – Cookies

8.1. Wat zijn cookies?

Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van Bovenwijs en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website.

8.2. Waarom gebruiken we cookies?

Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren.

Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel.

8.3. Soorten cookies:

Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt uitsluitend volgende cookies:

Functionele cookies: ???

Niet-functionele cookies:  ???
Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analytics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij oefenen geen enkele invloed uit op de inhoud van die verklaringen, noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen (voor meer informatie over Google Analytics cookies klikt u hier).

8.4. Uw toestemming:

Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via de hyperlink onderaan onze website en aldus uw toestemming intrekken.

U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”.

U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken.

Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar XXX per post naar  Bovenwijs  op het in de aanhef van huidige policy vermelde adres, of door gebruik te maken van de contactmogelijkhede op de Website.

Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/