Hoe willen we het Nederlands herwaarderen?

Om dat te bevorderen werken we aan de volgende acties:

  1. Beleidsvoorstellen voor de grote problemen op dit vlak, ook voor dialect en tussentaal.
  2. Ontwikkelen van niveautests Nederlands voor onderwijs en daarbuiten.
  3. Het bevorderen van de taalverwerving voor anderstaligen.
  4. Verbetering van een methode voor snellere taalverwerving. Die is ontwikkeld voor migranten die Nederlands leren en Vlamingen die een vreemde taal leren of perfectioneren. Dat is aanvullend t.o.v. taalcursussen. Voor meer uitleg over deze methode, contacteer ons.

We denken ook na over andere acties die anderstaligen ondersteunen bij het aanleren van het Nederlands. Zo schakelen Vlamingen in contact met anderstaligen al eens snel over op Engels of Frans. Het lijkt gastvrij en vriendelijk. Maar het ontneemt de anderstaligen wel veel kansen om hun Nederlands te oefenen. Waarom dan geen campagne tegen die ondoordachte houding?

Mensen met een lage alfabetisering (zoals analfabeten en semi-analfabeten) kampen nog met een ander probleem: hun kennis van eender welke taal is zo zwak dat ze nauwelijks gebruik kunnen maken van cursussen Nederlands. Dat blijft ook zo met coaching. Voor die groep is daarom een aangepaste aanpak nodig (los van de vragen rond het immigratiebeleid). Samenwerken met bestaande initiatieven voor alfabetisering is aangewezen.

De ‘evenwichtige menu methode’ richt zich op alle nieuwkomers en oudkomers die Nederlands willen leren of verbeteren. Ze kan het aanbod van de Vlaamse overheid aanzienlijk versterken. Ze is ook bruikbaar al wie andere talen wil leren.

We willen voor het onderwijs ook een strategie die de kennis van het Nederlands terug op peil brengt én tegelijk de kennis van andere talen versterkt. Daartoe is een beter ‘leerrendement’ cruciaal.

Verder is nood aan een gezond beleid ten aanzien van dialect en tussentaal.

Meewerken?

U hebt ervaring met taalonderricht, coaching of anderstaligen, en wil uw steentje bijdragen? Word dan  lid van Bovenwijs. Al wie ons ideaal, onze missie en visie deelt en zich niet neerlegt bij de gekende achteruitgang.

Terug naar de pagina over Herwaardering van het Nederlands.