ACCOUNTVOORWAARDEN

Laatst bijgewerkt: ???

Bedankt voor jouw bezoek aan de website www.bovenwijs.be, hierna de “Website”, eigendom van en beheerd door de Bovenwijs vzw, met maatschappelijke zetel te Armstraat 11, 1980 Zemst vertegenwoordigd door Rudi Dierick, voorzitter en met als correspondentieadres, Persoonshoek 6, bus 201, 2800 Mechelen, hierna genoemd Bovenwijs.

Lees aandachtig deze Accountvoorwaarden. Deze Accountvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website, het aanmaken van een account en het gebruik van onze diensten

Bij het aanmaken van een account en bij het gebruik van de Website zal je gevraagd worden te bevestigen dat je kennis genomen hebt van deze Accountvoorwaarden en dat je de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Je bezoek aan de Website, jouw aanmelding voor een account, het plaatsen van bestellingen en elk ander gebruik van de Website, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Accountvoorwaarden.

1.  Opzet van de Website

1.1. Door het ondertekenen van huidige overeenkomst, treedt  de ondertekenaar toe tot het project  Bovenwijs. Hij of zij verbindt er zich toe mee te ijveren voor uitmuntend onderwijs.  XXX

2.  Toepasselijkheid en bindende kracht

Deze Accountvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website.  Je verklaart door je bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Gebruiksvoorwaarden en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden.

3.  Deze website gebruiken

3.1.   Het gebruik van de Website en het aanmaken van een account is gratis. Bovenwijs  behoudt zich het recht voor om de toegang voor bezoekers en gebruikers die de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy & Cookie Policy van de Website niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten.

3.2.   Om de diensten te gebruiken die via deze Website toegankelijk zijn moet je vooraf toestemming krijgen van je ouders. als je jonger bent dan 13 jaar.

Bovenwijs  behoudt zich het recht voor om de toegang eenzijdig en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten indien blijkt dat je jonger dan 13 bent en geen toestemming van je ouders hebt verkregen.

4. HET AANMAKEN VAN EEN ACCOUNT

4.1.   Om de  Bovenwijs  diensten te kunnen gebruiken op onze Website, dien je een account aan te maken door je persoonsgegevens in te vullen op het aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden.

4.2.   Het is niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy’s en tijdelijke e-mailadressen.

4.3.   Bij de aanmelding dien je je door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de huidige Accountvoorwaarden en Privacyverklaring van de Website. Dit is een vereiste om geldig een account te kunnen aanmaken.

4.4.    Bovenwijs  behoudt zich het recht voor om jouw aanmelding al dan niet te aanvaarden. Jouw aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen, of om andere ernstige redenen zoals deze voorzien in de wetwet:

 • Je verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor;
 • Je tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen;
 • Je maakt gebruik van andermans identiteit;
 • Je komt één of meerdere in deze Accountvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of Bovenwijs  kan redelijkerwijze aannemen dat je een dergelijke verplichting niet zal nakomen;
 • Elke andere reden op grond waarvan wij redelijkerwijze kunnen oordelen dat jouw aanmelding niet aanvaard kan worden.

4.5.   Vanaf het ogenblik dat jouw aanmelding compleet is, ontvang je een bevestigingsmail met alle relevante gegevens voor de toegang tot en het beheer van jouw account.

5. Bovenwijs

5.1.  Bovenwijs  behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik, op discretionaire beslissing en zonder voorafgaand overleg met Partners of Gebruikers aanpassingen aan te brengen aan het project.

5.2.  Bovenwijs  behoudt zich het recht voor om de toegang voor Gebruikers die de huidige Accountvoorwaarden en de Privacy & Cookie Policy van  Bovenwijs  niet naleven, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten. Ze behoudt zich het recht voor de toegang tot de Website op te schorten indien de Accountvoorwaarden niet worden nageleefd.

5.3.  Bovenwijs  verleent door onderhavige overeenkomst aan de Gebruiker een niet-exclusief recht van gebruik van de website  www. Bovenwijs.be, die uitsluitend mag worden aangewend door de Gebruiker.

6. Bovenwijs.be  als platform

6.1.  Bovenwijs is slechts een technische facilitator.  het gebruik dat de Gebruiker maakt van de Bovenwijs.be website wordt niet door  Bovenwijs gecontroleerd op inhoud, betrouwbaarheid of correctheid en  Bovenwijs wordt als dusdanig nooit betrokken partij in de relatie tussen Gebruiker   scholen en bedrijven.  Bovenwijs is evenmin aansprakelijk voor de inhoud op de account van scholen, bedrijven of Gebruikers.  Evenmin is  Bovenwijs aansprakelijk voor gebeurlijke inbreuken op de rechten van derden.

6.2.  Bovenwijs zal zich naar alle redelijkheid inspannen voor een optimaal gebruikersgemak en voert een beleid gericht op de continuïteit van haar website. Indien  Bovenwijs kennis neemt van een ongeoorloofde activiteit of ongeoorloofde informatie die plaatsvindt op of wordt verspreid via de website, verbindt  Bovenwijs zich ertoe de desbetreffende gegevens ontoegankelijk te maken en, indien het een strafrechtelijke inbreuk betreft, deze informatie onmiddellijk mee te delen aan het parket.  Bovenwijs behoudt zich het recht voor (doch zonder hiertoe verplicht te zijn of enige aansprakelijkheid te hebben) de toegang tot door de gebruiker geplaatste informatie te blokkeren, aan te passen en/of te verwijderen in het geval deze aanstootgevend, hinderlijk of ongepast is of kan zijn voor andere gebruikers of voor derden.

6.3.  Bovenwijs besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de inhoud van de website en al haar producten en diensten. Deze inhoud van haar website is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt je aangeboden zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan.  Bovenwijs is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de inhoud op de website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze inhoud.

6.4.  Bovenwijs benadrukt dat zij niet de auteur, noch de verantwoordelijke persoon is voor jouw account en de inhoud ervan.  Bovenwijs wijst alle aansprakelijkheid af voor deze inhoud als die niet correct zouden blijken te zijn of als die in strijd zouden blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden. Als de Gebruiker de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, dienen ze  Bovenwijs hiervan wel onverwijld op de hoogte te stellen, zodat  Bovenwijs waar mogelijk de gepaste maatregelen kan nemen.

6.5.  Bovenwijs wijst bovendien alle aansprakelijkheid af voor de dienstverlening van de bedrijven of de prestaties van de Gebruikers.

Bovenwijs komt niet tussenbeide en is geen partij in de verhouding tussen de school, de Gebruikers en de bedrijven en is bijgevolg niet aansprakelijk voor eventuele geschillen tussen deze partijen.

6.6.  Bovenwijs is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (met inbegrip van gederfde winst) die voortvloeit uit het gebruik van de website met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schade veroorzaakt door:

 • defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en/of software in verband met de toegang tot of het gebruik van de website;
 • het onderscheppen, wijzigen of het oneigenlijk gebruik van informatie die aan de website of aan de gebruiker wordt gezonden;
 • de werking of het niet-beschikbaar zijn van de website;
 • misbruik van de website, verlies van gegevens of het downloaden of gebruiken van software die via de website beschikbaar wordt gesteld;
 • aanspraken van derden in verband met het gebruik van de website;
 • op de website geplaatste hyperlinks die naar andere internetsites verwijzen indien deze hyperlinks niet (meer) actief zijn of, behalve bedrog of grove nalatigheid, indien de informatie waartoe zijn toegang verstrekken ongeoorloofd of aanstootgevend is;

6.7.  Bovenwijs stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan  Bovenwijs echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt  Bovenwijs alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

6.8. De websites, inbegrepen de webpagina’s  van de partners op de website, waarnaar  Bovenwijs bij gelegenheid kan linken, worden niet door haar beheerd, gehost of onderhouden.  Bovenwijs is dus niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd.

7. Verwerking van persoonsgegevens

7.1. Bij het leveren van de onder huidige overeenkomst beschreven diensten, fungeert  Bovenwijs als verwerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).  In het kader van deze verwerking van persoonsgegevens verklaart  Bovenwijs te voldoen aan alle toepasselijke privacywetgeving en meer specifiek aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), in het bijzonder artikel 28 ervan.  Als je meer details wil ver hoe wij met jouw gegevens omgaan, lees dan best onze Privacyverklaring.

8. Intellectuele eigendom

Bovenwijs is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden dienst. Je verbindt je ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo’s, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en van de dienst.

9. Geschillenbeslechting

Op alle geschillen met betrekking tot jouw gebruik van onze website en onze diensten, ongeacht je woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.  De bevoegde Rechtbanken te Antwerpen zijn met uitsluiting van alle andere bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.